Search form

Jonasɨ 4:9

9Nɨngə Luwə əl Jonasɨ ə nə: «Wongɨ kɨ ɨra be kɨ mbata lə rongɨ kɨn majɨ wa mɨndɨ ɓe?» Jonasɨ ɨlə tɨ ə nə: «wongɨ ləm kɨ m-ra e go rəbe tɨ, ta koy kɨ m-dəjɨ ka e go rəbe tɨ tɔ.»