Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:1

Ko̰ kɨ tḛḛ dɔ ɓe-bo Jorɨjaləm tɨ

1E ri ə ra nḛ ə! Ɓe-bo kɨ Jorɨjaləm kɨ kəte dɨje rosi mee ka ɓone kɨn təl ndɨbə ɓe kɨn a! Jorɨjaləm e ɓe kɨ kəte tɔe ɓa ngay dan ɓe je tɨ, kəte e ɓe kɨ ɨsɨ dɔ ngan ɓe je tɨ ka ɓone kɨn təl nje ra kɨlə ɓəə par kɨn!