Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:11

11Dɨje lie pətɨ tɨməi rusɨ rusɨ, sangi nḛ kuso; kəəi nḛ majɨ je ləde taai nḛ kuso kɨ tade tɨ mba kadɨ adɨ-de tɔgɨ. Jorɨjaləm ə nə: «Ɓaɓe, ɨgo̰ kɨdɨ kɨ dɨje kɨdi-mi bore be kɨn o.