Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:12

12Səi pətɨ kɨ njé də dɔ rəbɨ tɨ ne, kəm-to-ndoo kɨn ɔdɨ səsi al a? Ɨgo̰i nḛ kɨ tḛḛ dɔm tɨ kɨn oi. Ko̰ ləm e ko̰ kɨ dəw oo ga̰e al, ko̰ kɨ Ɓaɓe adɨ ɨngə-m ndɔe tɨ kɨ wongɨ lie ndu-n sie.