Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:13

13Ɓaɓe ɨsɨ taa nu ulə kɨ por adɨ o̰-m ɔdɨ sɨngəm nu, Ɓaɓe ɨyə gum təkɨ nje ndo̰ a ɨyə-n be adɨ m-osɨ tɨ, ɔy njam bapɨ, ɨndə-m garanda. Ɓaɓe ra-m adɨ m-təl m-to tə dəne kɨ a dɔne tɨ ja tə ja kam be. Rɔm to-m kɨ ndɔ je pətɨ.