Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:14

14Kəm Ɓaɓe e go kɨlə ra-m je tɨ kɨ majal. Kɨlə ra-m je kɨ majal ɔsi-naa ɓukɨ ɓukɨ me jie tɨ. Dɔɔ-de mɨndɨ-m tɨ təkɨ nje ndɔr a ɨlə-n jugɨ mɨndɨ mangɨ tɨ be adɨ taa tɔgɨm; ɨlə-m ji njé ba̰ je tɨ kɨ mi m-asɨ kadɨ m-ra səde nḛ madɨ al.