Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:15

15Ɓaɓe tuwə go̰ rɔ je ləm pətɨ ɓukɨ-de kɔ; Ɓaɓe ɔr ndɔ kɨngə-naa lə kosɨ dɨje dɔm tɨ kadɨ budɨ-n sɨngə nganm je mur mur. Mbɨsə-m mi ɓe-bo Sɨyo̰ kɨ Jude mbarakɨ mbarakɨ təkɨ dəw a mbɨsə-n kandɨ nju kam be.