Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:16

16Ko̰ kɨn ə e gɨn no̰ ləm kɨ m-ɨsɨ m-no̰, man no̰ ɨsɨ tɔ-n kəm. Tadɔ dəw kɨ nje sɔl mem, e kɨ e nje kadɨ-m tɔgɨ gogɨ e sa̰y səm. Ko nganm je tɔ tɨgə, tadɔ tɔgɨ nje ba̰ al dɔ lo.»