Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:18

18Nɨngə e go rəbe tɨ kadɨ Ɓaɓe ra be, tadɔ e mi wa ə m-al dɔ ndue. Səi dɨje pətɨ, uri mbisi majɨ ə ɨgo̰i ko̰ kɨ ɨngə-m kɨn oi. NGanm je kɨ dəne kɨ kɨ dɨngəm awi ɓəə.