Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:19

19M-no̰ m-ɓar dɨngəm je kɨ njé sangɨ-m, nə dəw kɨ kadɨ ɨlə rətɨ go̰ lo rɔm tɨ goto. NJé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ kare je, kɨ ngatɔgɨ je ləm, tade tḭ lo kaw sangɨ nḛ kuso kɨ tade tɨ kadɨ ɨngəəi tɔgɨ.