Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:20

20Ɓaɓe, ɨgo̰ dangɨ tɨ kɨ ra-m kɨn o, sɨngəm ndɨr njɨkɨ njɨkɨ, mem ur made. Nɨngə e kɨ go rəbɨ kal kɨ m-al dɔ ndui. Re m-ə nə m-aw taga ə nḛ katɨ tɔl nganm je pətɨ tɨgə, a re m-ə nə m-re me kəy tɨ ə, e ɓe lə ə m-ur tɨ.