Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:21

21Dɨje oi dɔ ndu tɨməm, nə dəw kɨ nje re sɔl mem goto. NJé ba̰ je ləm kɨ oi poy ko̰ ləm, rai rɔnəl dɔ ke tɨ kɨ e ḭ ə adɨ ko̰ kɨn tḛḛ dɔm tɨ. Ḭ adɨ ndɔ ləi kɨ ɔjɨ kadɨ nḛ kɨn a ra nḛ re. Nɨngə kadɨ nḛ kɨ tḛḛ dɔm tɨ kɨn ra njé ba̰ je ləm tɔ.