Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:3

3Dɨje kɨ Jude tɨ, dɨje uləi rɔ-sɔl dɔde tɨ, rai-de ɓəə tɨ ra kɨ ətɨ ɓəl. Ɨsi dan dɨje tɨ kɨ rangɨ, kɨ kanjɨ kɨngə lo kɨndə gɨn ɓe ləde. NJé kɨndə kəmde ndoo tuwəi gode awi uti-de gəyə tɨ.