Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:5

5NJé ba̰ je lə ɓe-bo Sɨyo̰ taai-e lo, nɨngə njé ta je lie rai rɔnəl. Ɓaɓe ə adɨ ko̰ kɨn re dɔe tɨ be mbata kal dɔ ta lie kɨ e kɨ dɔ-naa tɨ dɔ-naa tɨ. NJé ta je lie uwəi ngane je awi səde ɓəə tɨ.