Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:6

6Tɔ ɓa lə ɓe-bo Sɨyo̰ goto ngata. NJé ko̰ ɓe je lie təli toi tə da je kɨ dəw oo lo kɨ kadɨ awi tɨ usoi nḛ al kam be. A̰yḭ-naa tole tole no̰ njé ngɔdɨ-de je tɨ.