Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:7

7Lokɨ dɨje kɨ Jorɨjaləm ɨləi mbɨr mbɨr, rɔsɔl osɨ dɔde tɨ kɨn ngata ɓa mede ole dɔ nḛ majɨ je tɨ ləde kɨ awi dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte. Lokɨ osi ji njé ba̰ je tɨ ləde ə dəw kɨ kadɨ re rɔ ləde goto kɨn ɓa, njé ba̰ je oi-de nɨngə kogi dɔ nḛ kɨngə je tɨ ləde kɨ tɨgə jide tɨ.