Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:8

8Jorɨjaləm ra majal kɨ al dɔ lo ə adɨ ɓone kɨn təl sḭ kɨ kɔsɨ kɨlə kɔ. Dɨje pətɨ kɨ kəte əi njé kɔsɨ gɔne, lokɨ oi gɨne ɓa, təli njé kɨ-de je ngata. Nɨngə e wa tɨmə rusɨ rusɨ, ə təl gɨdɨne ta tɨ.