Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:9

9Kɨlə rae kɨ majal tḛḛ rɔe tɨ taga tə məsɨ kɨ gɨn dəne tɨ kɨ latɨ kɨbɨ tɨ kɨ gɨne tɨ kam be. Ɨndə mene tɨ kadɨ nḛ kɨn a ra nḛ be al. Jorɨjaləm osɨ kosɨ kɨ ətɨ ɓəl, nə dəw kɨ nje sɔl mee goto. Jorɨjaləm əl ə nə: «Ɓaɓe, ɨgo̰ nḛ rɔsɔl kɨ tḛḛ dɔm tɨ kɨn o, nje ba̰ ləm tɔge ɨtə-m.»