Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:1

1E ri ə ra ne ə!

Lokɨ wongɨ ra Ɓaɓe,

Ɨlə lo kɨ ndul kururu dɔ ɓe-bo Sɨyo̰ tɨ.

Ɓaɓe ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu,

Ɨgə tɔ-ɓa lə Isɨrayəl ɨlə dɔnangɨ tɨ kɔ.

Lokɨ wongɨ ndu sie,

Mee oy dɔ tɨ kadɨ kəte ɓe-bo Sɨyo̰ e kɨmbər kɨndə jae.