Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:10

10NGatɔgɨ je kɨ ɓe-bo Sɨyo̰ tɨ ɨsi nangɨ babur tɨ kɨ tade kɨ mbə. Ɔyi bu kɨ dɔde tɨ, ɨləi kɨbɨ kuwə sɨrə rɔde tɨ. NGa mandɨ je kɨ Sɨyo̰ ɨləi dɔde nangɨ.