Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:11

11Man no̰ tɔ kəm;

Mem ur made;

Sɨngəm ur wɔkɨ

Mbata ko̰ kɨ osɨ dɔ dɨje tɨ ləm, ngo mandɨ Sɨyo̰.

NGan je kɨ du kɨ ngan kasɨ je,

Awi kɨmə yode ta mbalo je tɨ.