Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:12

12Dəji ko̰de je əi nə:

«Nḛ kuso kɨ man ka̰y to ra be ə?»

Lokɨ ɨsɨ awi kɨmə yode ta mbalo je tɨ

Tə dɨje kɨ ɨngəi tujɨ kam be.

Kə̰ə̰de tḛḛ ji ko̰de je tɨ.