Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:13

13Ɓe-bo Jorɨjaləm,

Ta ri ə m-a m-əli ə?

Na ə m-a m-un-e tə m-ɔjii ə?

Na ə ko̰ lie asɨ-naa kɨ ya̰i kadɨ tə m-sɔl-n mei ə?

NGon mandɨ Sɨyo̰!

Ko̰ ləi ətɨ ɓəl ngay.

Dəw kɨ kadɨ a təl ɨndə gɨni rangɨ goto.