Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:15

15NJé də taa dɔ rəbɨ tɨ

Ɨndəi jide rakɨ rakɨ dɔ tujɨ tɨ kɨ ɨngəi;

Kɔli ngoyo dɔi tɨ

Ə tɨgəi dɔde roke roke ɨbəi-ni kogii ḭ Jorɨjaləm

Əi nə: «Se e ɓe-bo ka kɨ ɓari-e

“Majɨ kɨ ɔr man dɔ tɨ” kɨ “Rɔnəl kɨ taa dɔnangɨ” ka am a?