Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:16

16NJé ba̰ je ləi pətɨ ɓuki tade kɨ dɔi tɨ;»

Kɔli ngoyo, əli-ni ta kɨ ngɔy ngangɨde tɨ əli əi nə: «Dəw ka jɨ tɨbe mbɨyə̰! NDɔ kɨ j-ɨsɨ jɨ sangɨ ka e ɓone kɨn, e ə jɨ re jɨ tḛḛ tɨ kɨn, j-o kɨ kəmje ɓone.»