Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:17

17Ɓaɓe ra nḛ kɨ ɔjɨ kəte kadɨ n-ra, tɔl kon nḛ kɨ un ndune dɔ tɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte ma̰y nu; tujɨ nḛ je sukɨ sukɨ kɨ kanjɨ koo kəm-to-ndoo. Ra adɨ nje ba̰ ra rɔnəl dɔi tɨ, njé ba̰ je ɨngəi tɔgɨ dɔi tɨ.