Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:19

19Ḭ taa, ɨndə wuy ko̰ndɔ kɨ go-naa go-naa; ɨtḛḛ nga̰ mei adɨ Ɓaɓe! Ɔy ji taa ta kəme tɨ, ɨno̰ dɔe tɨ mbata lə ngani je kɨ ɓo ɨsɨ taa tɔgɨde tagajɨ rəbɨ je tɨ kɨn.