Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:20

20Ɓaɓe, ɨgo̰ dəw kɨ ɨsɨ rae kɨn majɨ o, kadɨ tə dəne je usoi ngan tide je a? NGan je kɨ ko̰de je rai tade bore be kɨn! Kadɨ tə njé kɨjə nḛ məsɨ je kɨ njé kəl ta kɨ tai tɨ je, dɨje tɔli-de gɨn kəy tɨ ləi a?