Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:21

21Basa je kɨ ngatɔgɨ je

Toi nangɨ ba bur tɨ kɨ tagajɨ rəbɨ je,

Rɔ tɔl nganm je kɨ basa je kɨ kɨ mandɨ je.

Lokɨ wongɨ rai,

Ɨtɨjə mɨndɨde kɨ kanjɨ koo kəm-to-ndoo;