Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:22

22Ɨkaw njé ba̰ je kɨ gəi gɨdɨm kɨ dɔm tɨ dɔm tɨ,

Təkɨ dɨje ɨsɨ kawii-naa ndɔ ra nay tɨ be.

Lokɨ wongɨ ndu səi,

NJe tḛḛ ta nɨngə tɨ goto,

Dəw kɨ kadɨ nai to lo tɨ goto.