Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:5

5Ɓaɓe ra rɔne nje ba̰ tɨ, tujɨ Isɨrayəl kɨ kəy je lie kɨ majɨ majɨ kɔ; tujɨ ndogɨ bɔr je kɨ gəi gɨde kɔ. Adɨ ndɨngə rɔ kɨ no̰ yo sɨngə kɨ lo ngur ngur.