Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:6

6Ɓaɓe budɨ gongɨ kɨ dɔ ndɔr tɨ, aw budɨ-n kəlo kɨ jɨ kaw-naa tɨ kɨ tɔe. Ra adɨ me ɓe-bo Sɨyo̰ oy dɔ ndɔ ra nay je tɨ kɨ ndɔ taa kə̰ə̰. Me wongɨ tɨ lie kɨ katɨ bangɨ, adɨ ngar je kɨ njé kɨjə nḛ məsɨ je təli nḛ ndam kare.