Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:9

9Ta kəy je kɨ utɨ ta ndogɨ bɔr, nangɨ tɨbɨ dɔde tɨ pɨnɨm, nɨngə bəngɨrə je kɨ ta tɨ, Ɓaɓe tətɨ-de nɔsɨ nɔsɨ. NGar kɨ Jorɨjaləm kɨ njé ko̰ɓe je kɨ gɨne tɨ təli ɓəə dɔnangɨ tɨ kɨ rangɨ, dəw kɨ kadɨ tɨdə ndu kun lə Luwə goto; njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ka Ɓaɓe tḛḛ kɨ dɔ nḛ madɨ adɨ-de al.