Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3

1Mi dɨngəm kɨ m-ɨngə ndəy wongɨ lie kɨ dum kəl tae. 2E mi ə ɔsɨ-m gətəngɨ gətəngɨ aw səm lo tɨ kɨ ndul kururu, mbatɨ kadɨ m-njɨyə me kunjɨ tɨ. 3Oyo, e mi par ə jie e rɔm tɨ kɨ gɨne gangɨ al. 4Ndolə-m mbaw mbaw, uso sɨngəm mur mur. 5Ɨndə nḛ kɨ to kɨ nḛ kɨ ko̰ gə-n gɨdɨm tə ndogɨ bɔr be. 6Adɨ m-ɨsɨ lo kɨ ndul tɨ tə njé kɨ koo be. 7Ɨndə ndogɨ bɔr gə-n dɔm tə dangay; ɨlə kangɨla kɨ ɔy njam tɨ. 8M-un ndum kɨ taa m-no̰ ɓar-e kɨ naa tɨ naa tɨ ka, utɨ mbine dɔ no̰ tɨ ləm. 9Dəsi ngɔ je kɨ dum kun dɔ rəbɨ jɨyəm tɨ, ə ɨndə-m ta rəbɨ tɨ dɔe bəy. 10Təl ɓɔl je kɨ kaga je dəbɨ dɔ rəbɨm tɨ; 11Ra-m adɨ m-gər rəbɨ kɨ kadɨ m-un al, rɨbə-m bar bar, adɨ m-təl nḛ kɨ to koo al. 12Dɔɔ-m lo kare, uwə ta kunduru kɨ dɔm tɨ; 13Tɨgə ka̰ kunduru je ləne rɔm tɨ mɨrɨkɨ mɨrɨkɨ. 14M-təl nḛ kogɨ lə dɨje pətɨ, ɨləi mi pa kɨ dɔ ndɔ je. 15Utɨ mbi kam kɨ atɨ kanana kɨ tam tɨ tam tɨ, duyɨ-m kɨ man ngɨrə nḛ kɨ atɨ bangɨ. 16Adɨ-m m-ngə kɔkɨrɔ kɨ ngangɨm gururu gururu; dɨbɨ-m babur tɨ tɔti tɔti. 17Ɨra-m adɨ m-gər kɨsɨ-majɨ al, mem oy dɔ nḛ tɨ kɨ ɓari-e majɨ-kur. 18M-əl m-ə nə: «Tam tɔ, nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləm kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ goto ngata.» 19Adɨ mei ole dɔ nḛ rɔsɔl tɨ kɨ tḛḛ dɔm tɨ kɨn, adɨ mei ole dɔ dangɨ tɨ kɨ ra-m adɨ m-a m-ɨlə mbɨr mbɨr kam. M-ɨngə nḛ kɨ to kɨ nḛ kɨ me-ko̰. 20Mem ole dɔ tɨ ə təl ole ɓəy, ndɨlm goto. 21Taga kɨ re dɔm tɨ ə to kɨn, nḛ kɨ m-aw-n kɨ kɨndə me dɔ tɨ ə to kɨn: 22Gɨn me-majɨ lə Ɓaɓe gangɨ al, koo kəm-to-ndoo lie to lo tone tɨ. 23NDɔ je kare kare pətɨ kɨ sḭ ɓatɨ ba, me-majɨ lie təl ɨndə ngɨrəne kɨndə kɨ sɨgɨ. Ɓaɓe, ka dɔ ndu tɨ ləi ətɨ ɓəl ngay. 24Nḛ kɨngə ləm kɨ bo ngay e Ɓaɓe, e mbata kɨn ə m-ɨndə-n mem dɔe tɨ. 25Majɨ lə Ɓaɓe e ngay kɨ dəw kɨ ɨndə mene dɔe tɨ, dəw kɨ tu kəmne kɨ rɔe tɨ. 26Majɨ ngay kadɨ dəw ɨsɨ tane mbə ngɨnə taa kɨlə taa kɨ a ḭ rɔ Luwə tɨ. 27E nḛ kɨ majɨ ngay kadɨ dəw un ko̰ kɨ dɔne tɨ dɔkagɨlo basa tɨ. 28Majɨ kadɨ ɔsɨ rɔne ngərəngɨ ə ɨsɨ tane mbə lokɨ Ɓaɓe ɨndə nḛ kɨ nga̰ dɔe tɨ. 29Kadɨ osɨ kɨ ta kəmne nangɨ, ə majɨ ə Ɓaɓe a ra sie. 30Kadɨ yətɨ mbɔne adɨ dəw kɨ a ɨnde ɨndə. Kadɨ ɨyə̰ rɔne adɨ dɨje ɨləi go̰ mbə kɨ dɔe tɨ kɨ kəte kəte. 31Tadɔ Ɓaɓe a mbatɨ dəw kɨ no̰ne tɨ al. 32Re adɨ dəw ko̰ ka, ndɨgɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨ to mee tɨ, ra adɨ təl oo kəm-to-ndoo lə dəwe. 33E kɨ rɔnəl ɓa ulə-n rɔsɔl dɔ dɨje tɨ ə se adɨ-n-de ko̰ al. 34Lokɨ dəw mbɨsə dangay je pətɨ kɨ me ɓe madɨ tɨ mbɔrɔkɨ mbɔrɔkɨ, 35lokɨ dəw a ta kəm NJe kɨsɨ taa dɔra̰ tɨ nu, ra dəw madɨne tə nḛ kɨ e dəw al be, 36lokɨ dəw ɨndə kəm madɨne ndoo lo gangɨ ta tɨ kade, Ɓaɓe oo al a? 37Na ə əl ta par ə nḛ ra nḛ ə? Dəwe kɨn e Ɓaɓe al a? 38Ta kɨ majɨ kɨ ta kɨ majal tḛḛi ta NJe kɨsɨ taa dɔra̰ tɨ nu. 39Lokɨ dəw ra majal ka ɨsɨ kɨ dɔne taa ba ɓəy kɨn gɨne e ri ə kadɨ ndɨngə-n rɔne ə? 40Adɨ jɨ go̰i pa njɨyəje, jɨ ndəri gɨn rɔje majɨ ə jɨ təli kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ. 41Təkɨ j-ɔyii jije taa ta kəm Luwə tɨ kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ, adɨ jɨ tḛḛi nga meje kɨ rɔjetɨ j-adi-e. 42Je njé ta̰ rɔ, je njé kal dɔ ndu; ḭ Ɓaɓe ka ɨyə go kɔ adɨ-je al! 43Ḭ ɨyə̰ ta wongɨ ləi al, ɨndə kəmje ndoo, ɨjagɨ-je kɨ kanjɨ koo kəm-to-ndoo. 44Utɨ rɔi gɨdɨ kɨl ndi je tɨ kadɨ tə no̰ ləje tḛḛ rɔi tɨ al. 45Ɨra-je tɨ sḭ kɨ kɔsɨ kɨlə kɔ, tə dɔ yɨbi dan ndəgɨ dɨje tɨ, 46NJé ba̰ je ləje pətɨ ɓuki tade kɨ dɔje tɨ. 47Nḛ ləje e ɓəl kɨ dadɨ, tujɨ kɨ tɔ ko. 48Man no̰ tɔ kəmm pukɨtu mbata lə tujɨ kɨ ɨngə dɨje ləm. 49Man kəm, gɨne gangɨ al, tadɔ lo kɔr kə̰ə̰ ləde goto, 50bɨtɨ kadɨ Ɓaɓe ɨsɨ dɔra̰ tɨ ta nu ɨlə kəmne oo-n nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ. 51Ka kəmm to-m lo koo nḛ je tɨ kɨ ra nga mandɨ je kɨ me ɓe-bo tɨ ləm. 52NJé kɨ əi njé ba̰ je ləm, tuwəi-mi, ngɔdi gom tə yəl be kɨ kanjɨ ta madɨ. 53Uti tam bole man tɨ, kəi mba je kɨ dɔm tɨ dɔm tɨ. 54Man utɨ dɔm, adɨ m-əl m-ə nə tam tḭ. 55Lokɨ m-to gɨn ɓe man tɨ, m-un ndu kɨ taa m-no̰ m-ɓari ḭ Ɓaɓe. 56O ndum m-əli ə nə: «Utɨ mbi dɔ tɨməm tɨ kɨ dɔ no̰ tɨ kɨ m-ɨsɨ m-no̰ m-ɓari kɨn al.» 57Lokɨ m-no̰ m-ɓari, ɨndɔr mɨndi kɨ rɔm tɨ əl-m ə nə: «Ɨɓəl al.» 58Ɓaɓe, ḭ ə ɨtaa dɔm ta rɔ tɨ, ḭ ə ajɨ-m. 59Ɓaɓe o nḛ kɨ go tɨ al kɨ dɨje ɨsɨ rai səm kɨn, ɨgangɨ ta kɨ dana adɨ-m. 60O dal kɨ dɨje ɨsɨ dali ba̰ dɔm tɨ kɨn, o ta kɨ dɔɔi naa tɨ dɔm tɨ kɨn. 61Ɓaɓe, o tajɨ kɨ ɨsɨ taji mi kɨn, o ta je ləde kɨ ɨsɨ təti dɔm tɨ kɨn. 62Ta kɨ ta njé kɨlə-m rɔ tɨ kɨ ta ga ləde e kadɨ ɔsi-mi ta kɨ ndɔ je ndɔ je. 63Ɨgo̰-de o, re ɨsi nangɨ ə se ai taa, mi ə mi pa kosɨ-de. 64Ɓaɓe, ɨra səde ko nḛ kɨ rai səm kɨn tɔ. 65Adɨ mede nga̰ gororo, e kɨn ə e tai kɨ ɨndə dɔde tɨ. 66Wongɨ tɔli adɨ a ɨndə kəmde ndoo, a tɔ kode dɔnangɨ tɨ.