Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:15

15Utɨ mbi kam kɨ atɨ kanana kɨ tam tɨ tam tɨ, duyɨ-m kɨ man ngɨrə nḛ kɨ atɨ bangɨ.