Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:18

18M-əl m-ə nə: «Tam tɔ, nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləm kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ goto ngata.»