Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:19

19Adɨ mei ole dɔ nḛ rɔsɔl tɨ kɨ tḛḛ dɔm tɨ kɨn, adɨ mei ole dɔ dangɨ tɨ kɨ ra-m adɨ m-a m-ɨlə mbɨr mbɨr kam. M-ɨngə nḛ kɨ to kɨ nḛ kɨ me-ko̰.