Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:23

23NDɔ je kare kare pətɨ kɨ sḭ ɓatɨ ba, me-majɨ lie təl ɨndə ngɨrəne kɨndə kɨ sɨgɨ. Ɓaɓe, ka dɔ ndu tɨ ləi ətɨ ɓəl ngay.