Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:25

25Majɨ lə Ɓaɓe e ngay kɨ dəw kɨ ɨndə mene dɔe tɨ, dəw kɨ tu kəmne kɨ rɔe tɨ.