Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:26

26Majɨ ngay kadɨ dəw ɨsɨ tane mbə ngɨnə taa kɨlə taa kɨ a ḭ rɔ Luwə tɨ.