Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:27

27E nḛ kɨ majɨ ngay kadɨ dəw un ko̰ kɨ dɔne tɨ dɔkagɨlo basa tɨ.