Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:34

34Lokɨ dəw mbɨsə dangay je pətɨ kɨ me ɓe madɨ tɨ mbɔrɔkɨ mbɔrɔkɨ,