Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:44

44Utɨ rɔi gɨdɨ kɨl ndi je tɨ kadɨ tə no̰ ləje tḛḛ rɔi tɨ al.