Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:57

57Lokɨ m-no̰ m-ɓari, ɨndɔr mɨndi kɨ rɔm tɨ əl-m ə nə: «Ɨɓəl al.»