Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:66

66Wongɨ tɔli adɨ a ɨndə kəmde ndoo, a tɔ kode dɔnangɨ tɨ.