Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:7

7Ɨndə ndogɨ bɔr gə-n dɔm tə dangay; ɨlə kangɨla kɨ ɔy njam tɨ.