Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:8

8M-un ndum kɨ taa m-no̰ ɓar-e kɨ naa tɨ naa tɨ ka, utɨ mbine dɔ no̰ tɨ ləm.