Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:9

9Dəsi ngɔ je kɨ dum kun dɔ rəbɨ jɨyəm tɨ, ə ɨndə-m ta rəbɨ tɨ dɔe bəy.