Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4

1E ri ə ra nḛ ə! La ə təl nḛ kɨ kɔ kare kɨn a? Ɔr ə təl nḛ kɨ ndae goto kɨn a? MBal je kɨ kɨndə dangɨ mba ra-n kɨlə ə sanəi-naa kɨ go rəbɨ je kɨn a? 2NGan je kɨ Sɨyo̰ kɨ əi ngan ndam al tə ɔr be ka təli toi tə wanjɨ kɨbə ngoo par kɨn a? 3Tal ka ɨndə kəmne go ngane je tɨ, adɨ-de mba; nə dɨje ləm rai nḛ kɨ dəw ra al, toi tə ɓu kɨ ɨyə̰ kawne kɔ dɨlə lo tɨ kam be. 4Kɨndə ra ngan je kɨ kasɨ adɨ ndɔnde ɔr osɨ taga. NGan je dəji nḛ kuso, nə dəw kɨ kadɨ adɨ-de ndə̰y be adɨ ɔdi tade tɨ goto. 5NJé kuso nḛ kɨ ndole ndole təti nda go rəbɨ je tɨ, njé tɔ ɓa je kɨ ɔy kɨbɨ kɔɔ dɨje kɨ bo ndui lo dɔ yɨbi tɨ tə kɔsongɨ be. 6Kɨlə ra dɨje ləm kɨ majal ɨtə majal lə Sɔdom kɨ budi-e nangɨ kəm kɨ kɨndə jɨpɨ, kɨ kanjɨ kadɨ ji dəw ɔde. 7Paja ngol je ndoləi tə sḭ ka̰ be, ndai tə kɔsɨ be, darɔde o̰ lɨm lɨm tə wulə be, gɨn bḭde to tə gɨn bḭ ngan kasɨ je be. 8Kɨ ɓasɨne kɨn təli nduli tə kul be, dəw ɨngə-de dɔ rəbɨ tɨ ka gər-de al, ndade ndii ndakɨ ndakɨ, təl tutɨ tə kagɨ. 9NJé kɨ oyi koy nḛ katɨ, e sotɨ ɨtə njé koy koy ɓo kɨ tɔ kode, tutɨ-de ndə̰y ndə̰y adɨ oyii, tadɔ nḛ kuso goto. 10Dɔkagɨlo nḛ tɨ kɨ nga̰ kɨ ɨngə dɨje ləm kɨn, ko̰ ngan je kɨ rai ta ngande je bore be kɨn əi je wa tɨngəi gande je usoi. 11Ɓaɓe ra wongɨ ləne bɨtɨ ɨlə taga, ɓukɨ por wongɨ kɨ ətɨ ɓəl dɔ ɓebo Sɨyo̰ tɨ, ɨndə por adɨ o̰-e bɨtɨ gɨre tɨ nangɨ. 12NGar je kɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ pətɨ, dəw madɨ kɨ ɨndə mene tɨ kadɨ ndɔ madɨ ə nje ba̰ a tətɨ rɔ ur me ɓe tɨ kɨ Jorɨjaləm goto. 13E kɨ mbata majal je lə njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ njé kɨjə nḛ məsɨ je lie kɨ ɓuki məsɨ dɨje kɨ dana kɔ me ɓe tɨ! 14Ɨləi mbɨr mbɨr tə njé kəm tɔ je be go rəbɨ tɨ, məsɨ latɨ rɔde tɨ kɨ lo kadɨ dəw ɔdɨ kɨbɨ kɨ rɔde goto. 15Lokɨ tḛḛi lo tɨ ə, dɨje ɨləi kɔl dɔde tɨ əi nə: «A̰yḭ-naa sa̰y, əi dɨje kɨ toi njḛ!» Lokɨ ɨsɨ a̰yḭ-naa, ɨləi mbɨr mbɨr, gɨn ɓe je kɨ rangɨ əli əi nə: «Əi dɨje kɨ kadɨ ɨsi danje tɨ ne al!» 16Ɓaɓe wa sane-de kɔ, ge kadɨ kəmne oo-de al. Dəw oo to njé kɨjə nḛ məsɨ je al, dəw ɓukɨ dɨje tɨ kɨ tɔgɨ al. 17Kəmje to kɨ rəbə be pi, nje re ra səje goto. Lo ngəm dɔ lo je tɨ ləje, jɨ ngəm ta ɓe kɨ re ɓa ajɨ-je al. 18Dɨje uni dɔ njaje, lo kadɨ j-aw ta mbalo je tɨ goto. Ta tɔl taje e ɓasi, ndɔje asɨ, ndɔje tɔl tane. 19NJé ba̰ je ləje a̰yḭ-naa ngɔdɨ ɨtə soro je dan nəl tɨ. Ngɔdi goje kɨ dɔ mbal je, toi ɨsɨ ngəmi taje me wale je tɨ. 20NGar kɨ Ɓaɓe mbəte kɨ e kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje, e kɨ j-əl j-ə nə: «J-ɨsɨ gɨn bage tɨ dan ndəgɨ dɨje tɨ», ka yə osɨ me ɓe tɨ lə nje ba̰ kɨn. 21Səi dɨje kɨ Edom, səi kɨ ɨsi Usɨ, ɨrai rɔnəl, ɨndami-naa, kɔpɨ nḛ ka̰y a re dɔsi tɨ tɔ kadɨ a̰yḭ-naa adɨ ra səsi, a ai kɨ gɨnsi kare. 22Ḭ ɓe-bo Sɨyo̰, gɨn majal ləi gangɨ, Ɓaɓe a adɨ aw ɓəə al ngata, ə ḭ ngon mandɨ Edom, Ɓaɓe a ɨndəi ɔji dɔ majal je tɨ ləi, a kujə majal je ləi kɨ taga adɨ dɨje oi.