Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:1

1E ri ə ra nḛ ə! La ə təl nḛ kɨ kɔ kare kɨn a? Ɔr ə təl nḛ kɨ ndae goto kɨn a? MBal je kɨ kɨndə dangɨ mba ra-n kɨlə ə sanəi-naa kɨ go rəbɨ je kɨn a?